តំបន់ហាមឃាត់

អ្នកកំពុងចូលដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងពីតំបន់ហាមឃាត់ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនេះ

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមរយៈ

ទូរស័ព្ទលេខ:

(855) 12 259 699 (ចូលចិត្ត)
(855) 12 230 699 (ចូលចិត្ត)
(855) 23 962 525

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល:

cs@v9betkh.com

ជជែកផ្ទាល់